September 4, 2020

การอบรมครูที่ปรึกษา ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย… ผอ.อนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูที่ปรึกษา ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : 3
September 4, 2020

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร ษา ๑๒ สิงหาคม ๒ณ๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   ยอดคนดู : 5
September 4, 2020

พิธี ถวายพระพรชัยมงคล งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี ถวายพระพรชัยมงคล งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     ยอดคนดู : 3
August 28, 2020

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

  รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นาเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มี ความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจสามารถออกไปเป็น ผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จาเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนทั้ง ในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน […]