June 26, 2020

การเตรียมตัวเข้าเรียนและวิธีปฏิบัติตัวสำหรับ นร. นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น “อาชีวะพิชิต COVID-19”

การเตรียมตัวเข้าเรียนและวิธีปฏิบัติตัวสำหรับ นร. นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น “อาชีวะพิชิต COVID-19” ยอดคนดู : 129
June 26, 2020

แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ยอดคนดู : 429
June 16, 2020

อบรมเทคนิคการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

KVC จัดอบรมเทคนิคการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึษาขอนแก่น จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ให้กับผู้แทนสาขาวิชาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะรายวิชาให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา ณ หอประชุมแก่นเก้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพมาให้ความรู้คือนายสมนึก นิลพันธุ์ ข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระ ที่มีความรู้ความสามารถผ่านการเป็นวิทยากรหลายเวที ที่วิทยาลัยฯให้ความไว้วางใจที่จะสามารถสร้างผู้แทนครูให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ครูในสาขาต่อไปได้ และในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ […]
May 19, 2020

โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในยุค COVID-19 โดยการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม สำหรับบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างบทเรียน

การดำเนินการตามนโยบายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จึงได้ ดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในยุค COVID-19 โดยการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม สำหรับบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างบทเรียน และมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของระบบการจัดการเรียน การสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจาก การระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ยอดคนดู : 52