May 6, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา  (ยกเว้นรัฐประศาสนศาสตร์) เพศ ชาย – หญิง มีสัญชาติไทย อายุ  20 ปี […]
March 15, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)               ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์  จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2564 และทำการสอบคัดเลือก […]
March 8, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ)             ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม […]
March 3, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่งยามรักษาการณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ขึ้นไป เพศ ชาย – หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี […]