งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

March 23, 2021

โครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work การประเมินชิ้นงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและประเมินผลงานของนักเรียนนักศึกษาตามสมรรถนะอาชีพการบัญชี ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มีนายอำนาจ  สุขแสงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะ สำหรับนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานในภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมแก่นเก้า ยอดคนดู : 52
March 4, 2021

ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วันที่ 3 มีนาคม 2564  โดยได้มอบนโยบายว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Centent : HCEC) ให้เพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill , […]
February 4, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.พา อักษรเสือและคณะ ได้นำ นายณษฐ์ ชาญประเสริฐ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ บริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษา ชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการเจริญขึ้นอย่างงดงาม มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ […]
January 26, 2021

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเฉพาะทาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2564 ยอดคนดู : 62