งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

August 11, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)

ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย ผอ. ดร. กรรณิกา  ยอดสง่า ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน APACC เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis และจัดทำ Action Plan ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล […]
May 27, 2021

การประชุมอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย อาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการ ประเมินคุณภาพ ภายใน ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.5 6 และนำเสนอเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติ ผลการประเมิน ณ ห้องเอแปค วันที่25 พฤษภาคม 2563 ยอดคนดู : 74
May 24, 2021

การประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ยอดคนดู : 59
May 17, 2021

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College ——————————————————————————- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) รอบ 5 และ การประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) […]