ผลงานทางวิชาการครู

August 22, 2019

การพัฒนาความสามารถในการทางานโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

ยอดคนดู : 326
October 4, 2019

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2204–2003 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

      ยอดคนดู : 843
June 2, 2021

เอกสารประกอบกำรสอน วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 เล่ม 1

ยอดคนดู : 80
June 2, 2021

เอกสารประกอบกำรสอน วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 เล่ม 2

ยอดคนดู : 86