May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 […]
June 4, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ (ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้) 2. ตำแเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความอดทนในการทำงานสูง) […]
June 8, 2018

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ยอดคนดู : 303
July 3, 2018

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร / หลักฐานการสมัคร 1. ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. ชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาหนังสือเดินทาง 5. […]