July 29, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตราระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2564 รหัสสาขาวิชา 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น […]
August 19, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ยอดคนดู : 131
August 24, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ   ยอดคนดู : 94
August 26, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ยอดคนดู : 100