August 30, 2021

ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ

ยอดคนดู : 103
September 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  ยอดคนดู : 135
September 4, 2021

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียนอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

1. ครูพีรดิษย์ แพงงา 2. ครูกาญจนา สุขแสงรัตน์ 3. ครูณภัทร เมณฑกานุวงษ์ 4. ครูประน้อม อ้นแก้วมณี ยอดคนดู : 315
September 25, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ยอดคนดู : 168