งานประกันคุณภาพฯ

December 4, 2020

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 26 ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552 ดังนี้ (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (2) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (3) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา […]
January 21, 2021

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ APACC

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Criterion 1-7 เพื่อรับการประกันคุณภาพAPACC ยอดคนดู : 256
January 26, 2021

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเฉพาะทาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2564 ยอดคนดู : 220
February 4, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.พา อักษรเสือและคณะ ได้นำ นายณษฐ์ ชาญประเสริฐ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ บริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษา ชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการเจริญขึ้นอย่างงดงาม มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ […]