งานประกันคุณภาพฯ

March 4, 2021

ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วันที่ 3 มีนาคม 2564  โดยได้มอบนโยบายว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Centent : HCEC) ให้เพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill , […]
March 23, 2021

โครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work การประเมินชิ้นงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและประเมินผลงานของนักเรียนนักศึกษาตามสมรรถนะอาชีพการบัญชี ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มีนายอำนาจ  สุขแสงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะ สำหรับนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานในภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมแก่นเก้า ยอดคนดู : 124
May 17, 2021

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College ——————————————————————————- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) รอบ 5 และ การประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) […]
May 24, 2021

การประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ยอดคนดู : 59