งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

June 10, 2021

ตารางเรียน สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1OXWfMQdBVR-H9nuoCP5YHES_C72gk286?usp=sharing ยอดคนดู : 366
October 1, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำ สัปดาห์ที่ 17

ยอดคนดู : 75
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

ยอดคนดู : 122
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ยอดคนดู : 183