August 28, 2020

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นาเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มี ความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจสามารถออกไปเป็น ผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จาเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนทั้ง ในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ […]
May 18, 2021

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

ยอดคนดู : 80
June 21, 2021

ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ มณฑลทหารบก ที่ 23   ความภาคภูมิใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายประพันธ์ สีอื่น ศิษย์ เก่า ดีเด่น สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค เจ้าของร้านพาหุงรักษ์ และขอนแก่นแกลลอรี่ ได้ทูลเกล้า ถวายของที่ระลึก เครื่องแกะสลัก รูปไดโนเสาร์เป่าแคนแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน […]
June 21, 2021

นายศุภรักษ์ วะสมบัติ นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ เปิด ร้านบัวบาน ประกอบธุรกิจ ร้านจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่พิธีการต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ร้าน ตั้งอยู่ ถนน กสิกรทุ่งสร้าง (สามแยกบ้าน ดอน)

นายศุภรักษ์ วะสมบัติ นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ เปิด ร้านบัวบาน ประกอบธุรกิจ ร้านจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่พิธีการต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ร้าน ตั้งอยู่ ถนน กสิกรทุ่งสร้าง (สามแยกบ้าน ดอน) ยอดคนดู : 65