August 30, 2018

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว ออกไป และจะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้งที่ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ยอดคนดู : 31
August 30, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล) 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. […]
August 30, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดฃ่างเพชรบุรี

นางนงเยาว์ กัลยาลักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำบุคลากรให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซึ่งนำผู้บริหารและคณะครูเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพือเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาโดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นวิทยาลัยต้นแบบซึ่งมีห้องเรียนรู้เฉพาะทางที่ได้รับรางวัลมากที่สุด คณะที่มาศึกษาดูงานต่างให้ความชื่นชมและยอมรับการเป็นสถานศึกษาต้นแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความพร้อมในการให้สถานศึกษาอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำแบบอย่างไปพัฒนาสถานศึกษาของตนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน ยอดคนดู : 36
August 29, 2018

โครงการรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของ อ.กรอ.อศ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

โครงการรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของ อ.กรอ.อศ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมแก่นเก้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 32