November 16, 2018

business and technology education council

business and technology education council
November 16, 2018

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชา พณิชยกรรม,คหกรรม,ศิลปกรรม, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2561
November 15, 2018

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ณ ศูนย์ไอซีที

14 พฤศจิการยน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าอบรม การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ณ ศูนย์ไอซีที เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สำหรับพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนเอง เริ่มเวลา 13.30-16.30 น.
November 14, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียน ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียน ครั้งที่ 2 รายละเอียด