โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา