การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2204–2003 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ