วันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดสอบประเมิน Project work สาขาการบัญชี สาขาMICE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสำนักงาน