ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด