ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2