ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1