โครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในยุค COVID-19 โดยการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม สำหรับบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างบทเรียน