อบรมเทคนิคการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ