แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)