การเตรียมตัวเข้าเรียนและวิธีปฏิบัติตัวสำหรับ นร. นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น “อาชีวะพิชิต COVID-19”