มหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ฯ และภาคีเครือข่ายด้านดิจิทัล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ท่านผู้บริหารวิทยาลัย