ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)