ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564