ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564