ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง การลงทะเบียนเรียนการเปิด-ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564