ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู)