ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔