ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔