ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)