ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565