รับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)