ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงาน