ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)