ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสานักงาน