ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔