บันทึกข้อตกลงระหว่างอาชีวศึกษาและบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย ) จำกัด