การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)