งานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ -เอสโซ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561