โครงการรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของ อ.กรอ.อศ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2