วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดฃ่างเพชรบุรี