โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา ที่มีผลประเมินดีมากเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ