ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว