ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)