การประชุมเพื่อรับนโยบายและศึกษาดูงานการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น