ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียน (รอบ 2)