ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)